23
lip

SMP AGLO ( high quality SMP Instant )

1. OPIS PRODUKTU
Skimmed Milk Powder AGLO to mleko odtłuszczone suszone rozpyłowo, aglomerowane z lecytyną słonecznikową
2. PRZEZNACZENIE
Produkt do stosowania w przemyśle spożywczym, cukierniczym.
3. SUROWIEC
Mleko odtłuszczone pasteryzowane, lecytyna słonecznikowa
20
maj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 23.05.2022

1. Dane Zamawiającego:

Zakład Produkcyjny BEMPRESA Sp. z o.o.
ul. Lubartowska 60,
21-110 Ostrów Lubelski

2. Informacje ogólne:

• Niniejsze postępowanie obejmuje realizację projektu pt. „ Rozwój firmy Zakład Produkcyjny
Bempresa sp. z o.o,” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
• Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019
roku. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 2019, z późn. zm,.) Niniejsze
postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjnego wyboru
wykonawców określoną w wytycznych Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na: zakup dostawę i montaż
Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW o parametrach nie niższych niż
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia
Parametry techniczne:
• Moduły fotowoltaiczne o mocy min. 375 W – 133 szt., lub mniejsza ilość sztuk o
większej mocy każdego modułu, tak by łączna moc instalacji nie była mniejsza niż 49
kW i nie przekroczyła 50 kW,
• Inwerter fotowoltaiczny o mocy min. 50 kW,
• Przewód fotowoltaiczny DC- komplet
• Przewód prądu zmiennego AC – komplet
• Zabezpieczenia AC/DC – 1 komplet
• System zarządzania energią -komplet
• Uziemienie instalacji – 1 komplet,
• Konstrukcja montażowa – elementy konstrukcyjne – 1 komplet
• Zabezpieczenia PPOŻ S-BOX 4 MPPT
• Montaż instalacji – usługa
Pozostałe parametry:
• Gwarancja na moduły fotowoltaiczne min. 15 lat
• Wydajność modułów w 25 roku użytkowania min. 84%

• Gwarancja na inwerter fotowoltaiczny min. 60 miesięcy
• Gwarancja na skrzynki zabezpieczeń min. 24 miesiące
• Gwarancja na konstrukcję montażową min. 120 miesięcy
• Gwarancja na wykonanie instalacji min. 60 miesięcy

4. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – 60 % (60 pkt)
b) Termin realizacji zamówienia – 10 %(10 pkt)
c) Gwarancja producenta na konstrukcje – 10 % (10 pkt)
d) Gwarancja wykonanie instalacji– 10 % (10 pkt)
e) Gwarancja producenta na skrzynki zabezpieczeń – 5 % (5 pkt)
f) Czas reakcji serwisowej – 5 % (5 pkt)

Ad a) punkty za cenę brutto zamówienia zostaną obliczone wg następującego
wzoru: cena najtańszej oferty podzielona na cenę badanej oferty x 60 = liczba
punktów

Ad b) punkty za termin realizacji zamówienia (liczone w dniach) zostaną obliczone
wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród
wszystkich otrzymanych ofert podzielony przez termin realizacji zamówienia
badanej oferty x 10 = liczba punktów

Ad c) punkty za okres gwarancji producenta na konstrukcje (liczonej w miesiącach)
zostaną obliczone wg następującego wzoru: okres gwarancji producenta na
konstrukcje badanej oferty podzielony przez najdłuższy zaoferowany okres
gwarancji producenta na konstrukcje x 5 = liczba punktów.

Ad d) punkty za okres gwarancji na wykonanie instalacji (liczonej w miesiącach)
zostaną obliczone wg następującego wzoru: okres gwarancji wskazany w badanej
ofercie podzielony przez najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert x 10 =
liczba punktów

Ad e) punkty za okres gwarancji producenta na skrzynki zabezpieczeń (liczonej w
miesiącach) zostaną obliczone wg następującego wzoru: okres gwarancji
producenta na skrzynki zabezpieczeń badanej oferty podzielony przez najdłuższy
zaoferowany okres gwarancji producenta na skrzynki zabezpieczeń x 5 = liczba
punktów.

Ad f) punkty za czas reakcji serwisowej (liczony w godzinach) zostaną obliczone wg
następującego wzoru: najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich
otrzymanych ofert podzielony przez czas reakcji serwisowej badanej oferty x 5 =
liczba punktów

5. Termin składania ofert: 03.06.2022 roku

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Formy składania ofert:

a) listownie, na adres zamawiającego:
Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin ,

Sz. P. Tomasz Stopa,
z zaznaczeniem na kopercie „oferta na instalację fotowoltaiczną”
lub
b) osobiście, w siedzibie zamawiającego:
Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin ,
Sz. P. Tomasz Stopa
z zaznaczeniem na kopercie „oferta na instalację fotowoltaiczną”
lub
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: dorota.karpinska@bempresa.com

7. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna:
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• zawierać termin dostawy przedmiotu zamówienia,
• być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
• być złożona w terminie składania ofert.

8. Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:

Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty
powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie
listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Pozostałe informacje

• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku
braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

• W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie oferty
zgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający przeprowadzi kolejne
postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w innych
przypadkach bez podania przyczyny.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do
warunków objętych ofertą.

Załączniki:
• załącznik nr 1 : OFERTA – Pobierz
• załącznik nr 2 : OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH – Pobierz
• załącznik nr 3 : WYKAZ DOSTAW – Pobierz
• załącznik nr 4 – WZÓR UMOWY – Pobierz

30
maj

OPTI GEL P80 – WPC HIGH GEL

OPTI GEL P80 to koncentrat białka serwatkowego przeznaczony do tworzenia tekstury w żywności, idealny jako składnik funkcjonalny zwiększający lepkość i teksturę w przemyśle spożywczym, szczególnie w produktach mlecznych. OPTI GEL P80 zapewnia również emulgowanie różnorodnych produktów mięsnych, piekarniczych i dań gotowych.

8
maj

Masło Ghee z colostrum / tłuszcz z colostrum

Masło Ghee z colostrum ( inne nazwy: tłuszcz z colostrum, siara bydlęca), to masło, które powstaje w procesie klarowania w niskiej temperaturze (40°C). Proces pozwala na pozbycie się niepożądanych składników, takich jak osady białkowe i woda przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich cennych składników pochodzących z colostrum. Masło Ghee z colostrum jest wytwarzane wyłącznie z tłuszczu mlecznego, dzięki wysokiej temperaturze dymienia (ok. 240°C) idealnie sprawdza się w kuchni, a długotrwałe podgrzewanie nie wpływa na wytwarzanie toksycznych substancji typowych dla tłuszczów zwierzęcych. Produkt jest idealny do smażenia, pieczenia czy spożywania w innych formach, wszędzie tam gdzie daje się zastosować masło czy tłuszcz mleczny. Tłuszcz z colostrum nie zawiera laktozy ani kazeiny, przez co stanowi alternatywę dla osób uczulonych i nietolerujących produktów z mleka krowiego.

8
maj

LAKTOZA MIELONA MESH 400

Laktoza mielona MESH 400 dzięki swoim właściwościom, jest idealnym surowcem w przemyśle spożywczym, paszowym oraz farmaceutycznym. Laktoza MESH 400 ma strukturę jednolitego proszku, barwę od kremowo białej do żółtej. Niewielkie rozmiary cząsteczek laktozy mielonej MESH 400 kształtują teksturę oraz wpływają na zagęszczenie i wypełnienie produktu. Delikatny smak, neutralna barwa laktozy podnosi walory sensoryczne wyrobu, a wysoka rozpuszczalność i niska higroskopijność czyni z niej surowiec łatwy w obróbce i przechowywaniu.

8
maj

Panele fotowoltaiczne w Zakładzie Produkcyjnym Bempresa Sp. z o. o.

W Zakładzie Produkcyjnym Bempresa Sp. z o. o. zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 kW. Moc instalacji dobrano tak, by produkowana energia była od razu wykorzystywana na produkcji we własnym zakresie energii elektrycznej, a także powiązane z tym zmniejszenie zapotrzebowania na energię z sieci stanowią długofalową politykę firmy, która stawia na ekologię i troskę o środowisko.

23
gru

Mamy nowe logo


Bempresa odświeża swój wizerunek wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną. Rebrandingowi towarzyszą zmiany w dotychczasowym serwisie internetowym. Nowoczesna i dynamiczna grafika logo doskonale oddaje charakter firmy. Podkreśla jej stabilność, nawiązując przy tym do partnerstwa i troski o budowanie długotrwałych relacji, leżących u podstaw strategii spółki.

2
lis

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Zarząd Spółki BEMPRESA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 02.11.2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o treści jak w załączniku. Plan połączenia udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.bempresa.com oraz www.zpbempresa.pl.
Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
Dokument do pobrania – Plan połączenia

18
lut

Certyfikat KOSHER


Certyfikat KOSHER przyznany w 2020 r. przez KLBD, dokumentuje koszerność i czystość wytwarzanych produktów, zgodnych z żydowskim prawem. Poza spełnieniem religijnych wymagań, wdrożenie tych zasad to także potwierdzenie, że nasze wyroby spełniają światowe standardy produkcji żywności.

21
gru

Certyfikat BRC


Certyfikat BRC jest globalnym standardem jakości i bezpieczeństwa dla przemysłu spożywczego. Certyfikat BRC przyznany dla Z.P. BEMPRESA Sp. zo.o. przez Lloyd’s Register w 2019 r jest uznawany przez globalną inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa żywności(GFSI).