Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o.o. uzyskał dotację z Unii Europejskiej
programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na projekt:

„Poprawa efektywności energetycznej Zakładu Produkcyjnego Bempresa sp. z o.o.”.

Realizacja projekt polega na kompleksowej inwestycji mającej na celu zmniejszenie zużycia energii oraz wytwarzania CO2. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi modernizacja źródła ciepła i chłodu z dotychczasowo wykorzystywanej wytwornicy pary zasilanej gazem oraz chillera, na dwustopniową pompę ciepła wraz z modernizacją i dostosowaniem do nowego systemu ogrzewania i chłodzenia posiadanych linii produkcyjnych. Celem projektu jest zapewnienia dalszego rozwoju firmy, zaplanowano tzw. inwestycję początkową, która polegać będzie na przystosowaniu parku maszyn do zmodernizowanego systemu wytwarzania chłodu i ciepła. W tym celu zaplanowano koszt niezbędnej armatury, sterowanie i montaż dwustopniowej pompy ciepła, której działanie wesprze montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 149,6 kW. Pozwoli to na ograniczenie zapotrzebowania na energię finalną o 60,84% oraz zredukuje zapotrzebowanie na energię pierwotną o 48,97%. Inwestycja spowoduje zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, dzięki której, oprócz energooszczędności, zwiększy się wydajność procesów produkcyjnych. Efektem projektu będzie podniesienie konkurencyjności i rozwój Zakładu Produkcyjnego Bempresa Sp z o.o. poprzez ograniczenie w znacznym stopniu zużycia energii elektrycznej i zwiększenie mocy przerobowej zakładu. Realizacja przedsięwzięcia posłuży poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 8 691 555,00 zł

Wysokość premii ekologicznej FENG: 5 212 933,00 zł


Firma Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu:

„Rozwój Zakładu Produkcyjnego Bempresa Sp z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych”.

Spółka realizuje projekt w celu rozwijania, wzmacniania i wykorzystania zaawansowanych technologii innowacyjnych w zakresie transformacji cyfrowej oraz wzrost konkurencyjności firmy Zakładu Produkcyjnego Bempresa sp. z o.o.. Poprzez wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych zostanie zastosowane rozwiązanie: „szyte na miarę”, polegające na zastosowaniu systemów informatycznych, technologii cyfrowych na indywidualne zamówienie klienta zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami. Systemy informatyczne dopasowane do specyfiki spółki uwzględniają możliwości rozwojowe, wdrożenie aplikacji obejmie poszczególne obszary firmy – produkcje, sprzedaż. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, kompetencji cyfrowych oraz osiągnięcie innowacji procesowej i innowacji organizacyjnej w skali przedsiębiorstwa. Grupa docelowa Wnioskodawcy to mieszkańcy województwa lubelskiego i MŚP działające na terenie województwa. W efekcie realizacji projektu, nastąpi proces ucyfrowienia przedsiębiorstwa Zakładu Produkcyjnego Bempresa w obszarach produkcyjnych oraz handlowych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 310 934,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 523 930,00 zł


Firma Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o.o. w Lublinie uzyskała dotację z Unii Europejskiej
na projekt: „Spółka Zakład Produkcyjny Bempresa na rynkach międzynarodowych”.

Spółka realizuje projekt w celu wzmocnienia pozycji firmy na rynku międzynarodowym, trwały wzrost i zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, inwestycje produkcyjne, podnoszenie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej o nowe rynki międzynarodowe, pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej.
Projekt dotyczy możliwości wejścia na rynki zagraniczne z produktami jakim jest hydrolizowany koncentrat białek serwatkowych ( HWPI -Hydrolizowany Izolat Białek Serwatkowych; WPH DH 20, WPH DH 30- Hydrolizat białka serwatkowego o stopniu hydrolizy 20, 30) poprzez udziału spółki w targach, wystawach międzynarodowych, promocję oferty i marki produktowej wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych. Firma dąży do umacniania swojej pozycji na rynkach zagranicznych, w tym na priorytetowych rynkach azjatyckich (rynek Japoński), do nawiązywania i rozwijania relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększania sprzedaży, co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy. Grupą docelową Wnioskodawcy są firmy w tym z branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej, które produkują specjalistyczne produkty spożywcze, żywność funkcjonalną i suplementy diety dla sportowców, mieszkańcy województwa lubelskiego, MŚP z województwa lubelskiego i ich pracownicy. Efektem projektu, udziału w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym, będzie nawiązanie kontaktów biznesowych, zdobycie nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji hurtowych i detalicznych. Udział w targach pozwoli na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wpłynie na rozpoznawalność marki.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu wynosi: 515 881,95 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 162 024,39 zł


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

 

Tytuł projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w firmie Zakład Produkcyjny Bempresa Sp. z o. o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oś priorytetowa 15: Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego

Działanie 15.1: Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki – REACT-EU

Perspektywa: 2014 – 2020

Województwo: lubelskie

Powiat: lubartowski

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zakup instalacji OZE przyczyni się to realizacji tego celu. Ponadto efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Osi Priorytetowej 15. Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego RPO WL 2014-2020, oraz zakłada realizację określonych w nim wskaźników produktu i rezultatu.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPLU.15.01.00-06-0178/22

Całkowita wartość projektu wynosi: 184 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 82 500,00 zł


 

Tytuł operacji: „Rozwój firmy Zakład Produkcyjny Bempresa sp. z o.o”

 

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działanie: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”

Priorytet: 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarty w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Fundusz: Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR, Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Perspektywa: 2014 – 2020

Konkurs nr: 1/2021 Ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

Realizacja operacji na terenie objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

 

Cel projektu: Celem operacji jest utworzenie i utrzymanie miejsca pracy, zakup wózka elektrycznego paletowego, oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW, która będzie innowacyjna po przez zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie. Efektem realizacji operacji będzie niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty po przez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Realizacja operacji oraz rozwój działalności gospodarczej Zakładu Produkcyjnego Bempresa służyć będzie rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. Projekt przyczyni się do realizacji celów ogólnych, celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz celów określonych w Programie Operacyjnym „Rybactwo
i Morze”

Całkowita wartość projektu wynosi: 296 966,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 120 717,00 zł

 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”


 

Tytuł projektu: „Promocja marki produktowej Bempresa na rynkach międzynarodowych w latach 2020-2022

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Fundusz: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Perspektywa: 2014 – 2020

Zasięg terytorialny projektu: zagranica

 

Cel projektu: Celem projektu jest promocja marki produktowej Zakładu Produkcyjnego Bempresa Sp. z o.o na rynkach międzynarodowych. W ramach projektu spółka będzie promować swoje produkty jako wystawca podczas targów, Vitafoods Europe 2021 w Szwajcarii, Fi Europe 2021 w Niemczech, Gulfood 2022 w ZEA, Vitafoods Europe 2022 w Szwajcarii, Fi China 2022 w Chinach, Vitafoods Asia 2022, Fi Europe 2022 w Niemczech, które zostały wybrane jako rynek perspektywiczny. Wybór powyższych rynków oraz działań został dokonany w oparciu o dotychczasowe doświadczenie eksportowe oraz zdiagnozowany wysoki potencjał rynków, jak i wskazanych wydarzeń targowych. Działania w ramach projektu będą współfinansowane w formie pomocy de minimis, a wkład własny zostanie pokryty ze środków własnych firmy. Celem projektu jest przede wszystkim promocja marki produktowej Bempresa na rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. W związku z realizacją projektu planowane jest podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów z eksportu. Firma dążyć będzie do umacniania swojej pozycji na rynkach zagranicznych, w tym na priorytetowych rynkach ZEA i chińskim, do nawiązywania i rozwijania relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększania sprzedaży, co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy. Skoordynowane działania, w tym udział w targach, pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wpłyną na rozpoznawalność marki.

Konkurs nr: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/20

Całkowita wartość projektu wynosi: 557 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 417 825,00 zł


 

Tytuł projektu: Wykorzystanie energii z OZE w celu poprawy konkurencyjności Zakładu Produkcyjnego Bempresa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Perspektywa: 2014 – 2020

Województwo: lubelskie

Powiat: lubartowski

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zakup instalacji OZE przyczyni się do realizacji tego celu. Efektem realizacji projektu będzie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20

Całkowita wartość projektu wynosi: 188 067,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 99 385,00 zł