Tytuł projektu: Wykorzystanie energii z OZE w celu poprawy konkurencyjności Zakładu Produkcyjnego Bempresa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku

Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Perspektywa: 2014 – 2020

Województwo: lubelskie

Powiat: lubartowski

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Zakup instalacji OZE przyczyni się do realizacji tego celu. Efektem realizacji projektu będzie pozytywny wpływ na środowisko naturalne, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie instalacji pozyskującej energię z zasobów naturalnych jakim jest słońce oraz redukcja emisji pyłów w tym CO2. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej IV. Energia przyjazna środowisku RPO WL 2014-2020.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20

Całkowita wartość projektu wynosi: 188 067,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 99 385,00 zł


 

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w Zakładzie Produkcyjnym Bempresa sp. z o.o. sposobem na wzrost konkurencyjności firmy

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oś priorytetowa 3: Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Perspektywa: 2014 – 2020

Województwo: lubelskie

Powiat: lubartowski

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Zakład Produkcyjny Bempresa sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac badawczo rozwojowych samodzielnie wykonanych przez Wnioskodawcę. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi do oferty nowy produkt w postaci hydrolizowanego koncentratu białek serwatkowych o unikalnym smaku, który jest innowacyjny w skali międzynarodowej. Produkt wykorzystywany będzie do wytwarzania specjalnej żywności dla sportowców – odżywek i suplementów diety oraz może być wykorzystywany w produkcji żywności dla dzieci („Baby food”) . Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zakup środków trwałych. Grupą docelową Wnioskodawcy są firmy, w większości spoza Polski z branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej, które produkują specjalistyczne produkty spożywcze, żywność funkcjonalną i suplementy diety dla sportowców. Dzięki realizacji projektu firma wprowadzi jedną innowację produktową w skali rynku międzynarodowego oraz innowację nietechnologiczną. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe działania oś priorytetowej 3. konkurencyjności przedsiębiorstw.

Numer wniosku o dofinansowanie: RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 577 050,17 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 1 999 761,58 zł


 

Tytuł projektu: „Promocja marki produktowej Bempresa na rynkach międzynarodowych w latach 2020-2022

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa beneficjenta: ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Fundusz: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Perspektywa: 2014 – 2020

Zasięg terytorialny projektu: zagranica

 

Cel projektu: Celem projektu jest promocja marki produktowej Zakładu Produkcyjnego Bempresa Sp. z o.o na rynkach międzynarodowych. W ramach projektu spółka będzie promować swoje produkty jako wystawca podczas targów, Vitafoods Europe 2021 w Szwajcarii, Fi Europe 2021 w Niemczech, Gulfood 2022 w ZEA, Vitafoods Europe 2022 w Szwajcarii, Fi China 2022 w Chinach, Vitafoods Asia 2022, Fi Europe 2022 w Niemczech, które zostały wybrane jako rynek perspektywiczny. Wybór powyższych rynków oraz działań został dokonany w oparciu o dotychczasowe doświadczenie eksportowe oraz zdiagnozowany wysoki potencjał rynków, jak i wskazanych wydarzeń targowych. Działania w ramach projektu będą współfinansowane w formie pomocy de minimis, a wkład własny zostanie pokryty ze środków własnych firmy. Celem projektu jest przede wszystkim promocja marki produktowej Bempresa na rynkach międzynarodowych poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. W związku z realizacją projektu planowane jest podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów z eksportu. Firma dążyć będzie do umacniania swojej pozycji na rynkach zagranicznych, w tym na priorytetowych rynkach ZEA i chińskim, do nawiązywania i rozwijania relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększania sprzedaży, co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy. Skoordynowane działania, w tym udział w targach, pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wpłyną na rozpoznawalność marki.

Konkurs nr: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/20

Całkowita wartość projektu wynosi: 557 100,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 417 825,00 zł