OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Zarząd Spółki BEMPRESA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 02.11.2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o treści jak w załączniku. Plan połączenia udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.bempresa.com oraz www.zpbempresa.pl.
Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
Dokument do pobrania – Plan połączenia

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.