INFORMACJA NA TEMAT CELÓW I ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA NA TEMAT CELÓW I ZASAD
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o. w Lublinie (20-328),
ul. Anny Walentynowicz 34 (dalej również jako ,,firma”) będąca jednocześnie operatorem strony internetowej dostępnej pod adresem www.bempresa.com

Kontakt w sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Celem uzyskania większej ilości informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z Administratorem.
Poniżej podajemy dane kontaktowe:
adres e-mail: rodo@bempresa.com
adres pocztowy: Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o. w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin

Źródła pozyskiwania danych osobowych
Dane osobowe otrzymujemy od Państwa w związku z zawieranymi transakcjami handlowymi, a także poprzez otrzymane od Państwa zapytania i zlecenia (telefoniczne, drogą pocztową, poczty elektronicznej, oraz podczas spotkań bezpośrednich), jak również poprzez korzystanie z danych zawartych na Państwa stronach www.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w niezbędnym zakresie, koniecznym do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym zawieranej drogą elektroniczną, zapewnienia realizacji obsługi transakcji, reklamacji, jak również w celu kontaktu, przedstawienia oferty, bądź odpowiedzi na pytania, zadane np. poprzez formularz kontaktowy.

Stosując się do obowiązków nałożonych na firmę przez obowiązujące przepisy prawa Państwa dane będą również przetwarzane dla celów podatkowych i rachunkowych.
Dodatkowo Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy, w celach:

  1. zapewnienia obsługi zapytań i kontaktu, w przypadku, w którym nie będzie to związane bezpośrednio z wykonaniem umowy,
  2. windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
  3. prowadzenia analiz statystycznych,
  4. przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia możliwości wykazania przez firmę spełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa

Na podstawie, i tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Konieczność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu siedziby przedsiębiorstwa, a także numeru NIP jest konieczna w celu zawarcia umowy. W przypadku braku powyższych danych, nie będziemy mieli możliwości zawarcia z Państwem umowy. W przypadku obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania również innych danych, niezbędnych ze względów rachunkowych czy podatkowych.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Powyższe uprawnienia przysługują:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: w przypadku zauważenia, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku zauważenia, że Państwa dane są nieprawidłowe –możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający firmie sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyrażą Państwo woli ich usunięcia; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu w celu obrony lub dochodzenia roszczeń; lub w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie firmy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Dysponujecie Państwo prawem wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem przez firmę Państwa danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźliście.

Udostępnianie danych osobowych
Firma może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, które wykonują na rzecz firmy usługi księgowe, prawnicze, konsultingowe czy audytu lub są podmiotami współpracującymi, którym dane przekazane będą wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartych umów.

Firma może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czas przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w związku z zawieranymi transakcjami przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 6 lat od dnia zawarcia umowy.

Dodatkowo, Państwa dane mogą być przechowywane przez firmę dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności, firma będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Transfer danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz automatyczne przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Firma nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.