18
sty

Kompleksowa organizacja stoiska na targach Vitafoods Europe 2024

Zapytanie ofertowe nr. 1/2024 /DZ 2.7 dotyczące: Kompleksowa organizacja stoiska na targach  Vitafoods Europe 2024

zapytanie ofertowe 17.01.2024r.

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości

Załącznik nr 4 Działania informacyjne i promocyjne

Załącznik nr 5 Grafiki reklama

Załącznik nr 1 Formularz oferty

29
gru

Strategia Podatkowa

Strategia podatkowa – pokaż

12
paź

FI Europe 2023

5
cze

FI Asia – China 19-21 June 2023, Shanghai

5
kw.

Vitafoods Europe 2023

26
paź

FI EUROPE 2022

16
wrz

Fi ASIA 2022 / Vitafoods Asia

23
lip

SMP AGLO ( high quality SMP Instant )

1. OPIS PRODUKTU
Skimmed Milk Powder AGLO to mleko odtłuszczone suszone rozpyłowo, aglomerowane z lecytyną słonecznikową
2. PRZEZNACZENIE
Produkt do stosowania w przemyśle spożywczym, cukierniczym.
3. SUROWIEC
Mleko odtłuszczone pasteryzowane, lecytyna słonecznikowa
20
maj

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 23.05.2022

1. Dane Zamawiającego:

Zakład Produkcyjny BEMPRESA Sp. z o.o.
ul. Lubartowska 60,
21-110 Ostrów Lubelski

2. Informacje ogólne:

• Niniejsze postępowanie obejmuje realizację projektu pt. „ Rozwój firmy Zakład Produkcyjny
Bempresa sp. z o.o,” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych
przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
• Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019
roku. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 2019, z późn. zm,.) Niniejsze
postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjnego wyboru
wykonawców określoną w wytycznych Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na: zakup dostawę i montaż
Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW o parametrach nie niższych niż
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia
Parametry techniczne:
• Moduły fotowoltaiczne o mocy min. 375 W – 133 szt., lub mniejsza ilość sztuk o
większej mocy każdego modułu, tak by łączna moc instalacji nie była mniejsza niż 49
kW i nie przekroczyła 50 kW,
• Inwerter fotowoltaiczny o mocy min. 50 kW,
• Przewód fotowoltaiczny DC- komplet
• Przewód prądu zmiennego AC – komplet
• Zabezpieczenia AC/DC – 1 komplet
• System zarządzania energią -komplet
• Uziemienie instalacji – 1 komplet,
• Konstrukcja montażowa – elementy konstrukcyjne – 1 komplet
• Zabezpieczenia PPOŻ S-BOX 4 MPPT
• Montaż instalacji – usługa
Pozostałe parametry:
• Gwarancja na moduły fotowoltaiczne min. 15 lat
• Wydajność modułów w 25 roku użytkowania min. 84%

• Gwarancja na inwerter fotowoltaiczny min. 60 miesięcy
• Gwarancja na skrzynki zabezpieczeń min. 24 miesiące
• Gwarancja na konstrukcję montażową min. 120 miesięcy
• Gwarancja na wykonanie instalacji min. 60 miesięcy

4. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto – 60 % (60 pkt)
b) Termin realizacji zamówienia – 10 %(10 pkt)
c) Gwarancja producenta na konstrukcje – 10 % (10 pkt)
d) Gwarancja wykonanie instalacji– 10 % (10 pkt)
e) Gwarancja producenta na skrzynki zabezpieczeń – 5 % (5 pkt)
f) Czas reakcji serwisowej – 5 % (5 pkt)

Ad a) punkty za cenę brutto zamówienia zostaną obliczone wg następującego
wzoru: cena najtańszej oferty podzielona na cenę badanej oferty x 60 = liczba
punktów

Ad b) punkty za termin realizacji zamówienia (liczone w dniach) zostaną obliczone
wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród
wszystkich otrzymanych ofert podzielony przez termin realizacji zamówienia
badanej oferty x 10 = liczba punktów

Ad c) punkty za okres gwarancji producenta na konstrukcje (liczonej w miesiącach)
zostaną obliczone wg następującego wzoru: okres gwarancji producenta na
konstrukcje badanej oferty podzielony przez najdłuższy zaoferowany okres
gwarancji producenta na konstrukcje x 5 = liczba punktów.

Ad d) punkty za okres gwarancji na wykonanie instalacji (liczonej w miesiącach)
zostaną obliczone wg następującego wzoru: okres gwarancji wskazany w badanej
ofercie podzielony przez najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert x 10 =
liczba punktów

Ad e) punkty za okres gwarancji producenta na skrzynki zabezpieczeń (liczonej w
miesiącach) zostaną obliczone wg następującego wzoru: okres gwarancji
producenta na skrzynki zabezpieczeń badanej oferty podzielony przez najdłuższy
zaoferowany okres gwarancji producenta na skrzynki zabezpieczeń x 5 = liczba
punktów.

Ad f) punkty za czas reakcji serwisowej (liczony w godzinach) zostaną obliczone wg
następującego wzoru: najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich
otrzymanych ofert podzielony przez czas reakcji serwisowej badanej oferty x 5 =
liczba punktów

5. Termin składania ofert: 03.06.2022 roku

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Formy składania ofert:

a) listownie, na adres zamawiającego:
Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin ,

Sz. P. Tomasz Stopa,
z zaznaczeniem na kopercie „oferta na instalację fotowoltaiczną”
lub
b) osobiście, w siedzibie zamawiającego:
Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o. ul. Anny Walentynowicz 34, 20-328 Lublin ,
Sz. P. Tomasz Stopa
z zaznaczeniem na kopercie „oferta na instalację fotowoltaiczną”
lub
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: dorota.karpinska@bempresa.com

7. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna:
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• zawierać termin dostawy przedmiotu zamówienia,
• być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
• być złożona w terminie składania ofert.

8. Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:

Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty
powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie
listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Pozostałe informacje

• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku
braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

• W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną co najmniej dwie oferty
zgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający przeprowadzi kolejne
postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w innych
przypadkach bez podania przyczyny.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji co do
warunków objętych ofertą.

Załączniki:
• załącznik nr 1 : OFERTA – Pobierz
• załącznik nr 2 : OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB
KAPITAŁOWYCH – Pobierz
• załącznik nr 3 : WYKAZ DOSTAW – Pobierz
• załącznik nr 4 – WZÓR UMOWY – Pobierz

30
maj

OPTI GEL P80 – WPC HIGH GEL

OPTI GEL P80 to koncentrat białka serwatkowego przeznaczony do tworzenia tekstury w żywności, idealny jako składnik funkcjonalny zwiększający lepkość i teksturę w przemyśle spożywczym, szczególnie w produktach mlecznych. OPTI GEL P80 zapewnia również emulgowanie różnorodnych produktów mięsnych, piekarniczych i dań gotowych.